Správne konanie 34/2015

ňa 16.2.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks drevín, druh smrek a 1 ks drevín, druh Jedľa, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 26.2.2015.
Informácia zverejnená dňa 17.2.2015.

Viac  » 

Ako triediť odpad

Od 01.01.2016 je zakázané voziť veľkoobjemový odpad /nábytok, šatstvo a i./ do zberných prístreškov, nakoľko tieto budú nahradené veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú pristavené na vopred dohodnutých miestach v obci Chvojnica v dvoch termínoch do roka podľa potreby. Ako triediť odpad v obci Chvojnica sa dočítate na ďalších stranách. V roku 2016 nastali zmeny v triedení odpadu, preto Vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné pokyny o triedení odpadu v našej obci.

Viac  » 

1 2