Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo vo Chvojnici na základe § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Štatút obce Chvojnica

§ 1
Úvodné ustanovenia

Štatút obce Chvojnica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, formy a metódy ich práce a rieši širšie vzťahy obce.

§ 2
Postavenie obce

1) Obec Chvojnica je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí tu majú trvalý pobyt.

2) Obec Chvojnica je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3) Symbolmi obce Chvojnica sú: erb obce, vlajka obce a pečať obce Chvojnica.

4) Obec má právo má v záujme dosiahnutia spoločného prospechu združovať sa s inými obcami.

§ 3
Obyvatelia obce

1) Obyvateľmi obce sú občania, ktorí sú v nej prihlásení na trvalý pobyt, zúčastňujú sa na jej samospráve, podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytujú obecným orgánom pomoc

2) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec je povinná poskytovať obyvateľom obce nevyhnutnú, okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť im prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva obce

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) zhromaždením obyvateľov obce

3) Na samospráve obce má právo sa podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt.

4) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce

5) Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom. Postup pri príprave podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút obce a rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica.

6) Obec svojim občanom podáva informácie – vyhlásením v miestnom rozhlase – vydaním informačných letákov – oznamom na úradnej tabuli umiestnenej na budove obecného úradu – prostredníctvom poslancov obce

7) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú po schválení Obecným zastupiteľstvom po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a tiež k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Chvojnici.

Druhá časť
§ 5
Orgány obce

Orgánmi obce Chvojnica sú:
a) Obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
c) komisie

§ 6
Obecné zastupiteľstvo

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Chvojnica, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Chvojnica2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná : – s funkciou starostu obce – zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený – podľa osobitného zákona

3) Obecné zastupiteľstvo vo Chvojnici má 5 poslancov

4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Rozhoduje vždy v zbore. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné a podrobnosti rokovania upravuje rokovací poriadok.

5) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohoto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane, a ukladať miestny poplatok
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie občanov
g) uznášať sa na nariadeniach
h) určovať plat starostu podľa osobitného zákona. Určuje úväzok starostu a to najneskôr 90 dní pred voľbami. Počas volebného obdobia môže OZ zmeniť úväzok starostu len na jeho návrh. OZ návrhom starostu obce nie je viazané.
i) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach
j) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
k) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku
l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
m) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
n) určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu: zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
o) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov

§ 7
Poslanci obecného zastupiteľstva

1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách

2) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Funkčné obdobie poslancov začína zložením sľubu poslanca, končí dňom skončenia volebného obdobia.

3) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu poslanca. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ak sa nezúčastní počas jedného roka ani raz zasadnutia OZ.

4) Mandát poslanca zanikne dňom, keď obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie jeho rezignáciu.

§ 8
Práva a povinnosti poslancov

1) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce
c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
d) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách a vybavovaní sťažností a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce
e) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) dodržiavať Štatút obce, všetky zákony, smernice a nariadenia obce, rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov
c) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov, chrániť a zveľaďovať majetok obce

§ 9
Starosta obce

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa začína zvolením do funkcie a zložením sľubu starostu, funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením jeho sľubu.

2) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva
b) zamestnanca obce v ktorej bol zvolený
c) podľa ďalších platných zákonov

3) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

4) Starosta hlavne:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje jeho uznesenia
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom
d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

5) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že je pre obec zjavne nevýhodné. Ak bol výkon uznesenia pozastavený, môže ho OZ trojpätinovou väčšinou hlasov potvrdiť, ak ho nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

6) Ak starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti a porušuje platné právne predpisy, ak pre chorobu alebo neprítomnosť v obci dlhšiu ako šesť mesiacov nevykonáva obecnú správu, môže obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov rozhodnúť o vyhlásení hlasovania obyvateľov o odvolaní starostu.

7) starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce: informuje OZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

8) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

9) Úväzkový starosta: , starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu, patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Počas volebného obdobia možno zmeniť úväzok starostu len na jeho návrh. OZ návrhom starostu obce nie je viazané.

§ 10
Zástupca starostu

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí OZ. Zástupca starostu môže byť len poslanec.. Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je starostom poverený na celé funkčné obdobie.

2) Zástupca starostu zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení, ktoré tvorí prílohu Štatútu obce.

§ 11
Komisie

1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce

3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a jej členov spravidla z poslancov OZ a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie: – riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh – zostavuje plán činnosti – organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva – zastupuje komisiu navonok

4) V obci sú vytvorené a pracujú tieto komisie: – finančná komisia – kultúrna komisia – komisia pre obnovu a rozvoj obce – komisia na vybavovanie sťažností

5) V prípade potreby a vhodnosti zriadi obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie, prípadne komisie zruší alebo rozčlení

6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, hlavne:
a) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich zastupiteľstvu
b) vypracúvajú stanoviská k prerokúvaným materiálom, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, kontrolujú vybavovanie sťažností, podnetov, oznámení, prípadne pripomienok obyvateľov obce

7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Komisie zvoláva a zasadnutia vedie predseda komisie

8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc

§ 12
Obecný úrad

1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce, zabezpečuje odborné podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých hodnotení starostu, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

2) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 13
Kontrolór obce

1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu kontrolóra obce. Kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohoto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí

2) Kontrolór obce najmä:
a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
c) predkladá výsledky kontrol priamo obecnému zastupiteľstvu
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu

3) Kontrolór obce sa zúčastňuje na zasadaniach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

4) Kontrolór obce je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly

5) Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva
b) starostu
c) iného zamestnanca obce
d) podľa osobitného zákona

6) Výkon funkcie kontrolóra obce sa skončí
a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený
d) smrťou

7) Obecné zastupiteľstvo odvolá kontrolóra z funkcie, ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol podmienečne odložený
b) vykonáva funkciu podľa odseku 5
c) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená

Tretia časť
§ 14
Majetok obce

1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce.

2) Majetok obce je možné použiť hlavne: – pre verejné účely – na podnikateľskú činnosť obce – na výkon samosprávy obce

3) Zriadenie záložného práva a predaj obecného majetku v hodnote vyššej ako 10 % ročného rozpočtu obce je možné uskutočniť výlučne po súhlasnom rozhodnutí obyvateľov v miestnom referende.

4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné

5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /hl. miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať

6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce.

§ 15

1) Orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia

2) Orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

3) Na rozmnoženie, zveľadenie a údržbu majetku môže obec zorganizovať obecnú zbierku.

Štvrtá časť
Financovanie a rozpočet obce § 16
Financovanie

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov

2) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov združených s inými obcami, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.

3) Na plnenie svojich úloh môže obec zriadiť účelové fondy.

4) Obci môže poskytnúť účelovú alebo neúčelovú dotáciu štát.

§ 17
Rozpočet

1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo tiež schvaľuje jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.

2) Pred schválením sa rozpočet obce zverejní najmenej na 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, podielové dane a dotácie zo štátneho rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na nasledujúci rok.

6) Starostom poverený pracovník obce vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu.

Piata časť

§ 18
Hlasovanie obyvateľov obce – miestne referendum

1) Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce ak ide o návrh:
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce
b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende
c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % všetkých oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície
d) na zriadenie záložného práva alebo predaj obecného majetku v hodnote, ktorá presahuje 10 % ročného rozpočtu obce

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďaľších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce

4) Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnená voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce podrobne upraví obecné zastupiteľstvo v osobitnom záväznom nariadení.

Šiesta časť

§ 19
Zhromaždenia obyvateľov obce

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

2) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
– ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce
– ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva

3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce.

4) Podmienky organizovania, uskutočňovania ako aj hlasovania zhromaždenia obyvateľov obecné zastupiteľstvo podrobne upravuje v záväznom nariadení.

Časť siedma

§ 20
Vzťah obce k okolitým obciam

Veci spoločného záujmu obce Chvojnica a okolitých obcí sa riešia dohodou s okolitými obcami. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Časť ôsma

§ 21
Čestné občianstvo obce Chvojnica

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť „ Čestné občianstvo obce Chvojnica“.

2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

Deviata časť

§ 22
Záverečné ustanovenia

1) Štatút obce Chvojnica je základnou právnou normou obce Chvojnica s časovo neobmedzenou platnosťou. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto Štatútom.

2) Zmeny a doplnky Štatútu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Na tomto Štatúte obce Chvojnica sa svojim uznesením č. 3/2010 uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Chvojnici dňa 27.6.2010. Zároveň sa ruší znenie Štatútu obce Chvojnica vydané dňa 2.12.2007. Štatút obce Chvojnica nadobúda účinnosť dňom 15.7.2010 a je trvalo platné.

Vo Chvojnici 28.6.2010.

Magdaléna Kotianová, starostka obce.