Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Chvojnica

Sídlo: Chvojnica č. 24, 972 13  Chvojnica

Štatutárny zástupca: Branislav Dobrotka, starosta

 

Obec Chvojnica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

        

Branislav Dobrotka

e-mail: branislav.dobrotka@chvojnica.eu

tel.: +421 948 525

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Detské ihrisko“

Dátum zverejnenia: 03.09.2019

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky “ Výmena okien na kostole Povýšenie Sv. Kríža“ 

prílohy 

Výkaz výmer

Dátum zverejnenia:27.09.2019

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Oprava miestnej komunikácie“

Dátum zverejnenia:02.10.2019

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky „detské a fitness ihrisko“ 

príloha č. 1 – projektová dokumentácia

príloha č. 2 – výkaz výmer

príloha č. 3 – čestné vyhlásenie uchádzača

príloha č. 4 – návrh na plnenie kritérií 

Dátum zverejnenia: 21.08.2020

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky „detské a fitness ihrisko“

príloha č. 1 – projektová dokumentácia

príloha č. 2 – výkaz výmer

príloha č. 3 – čestné vyhlásenie uchádzača

príloha č. 4 – návrh na plnenie kritérií 

dátum zverejnenia 04.12.2020

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zber a likvidácia odpadov v obci Chvojnica vrátane zberu, zhodnotenia a zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov“ 

príloha č. 1 – Špecifikácia obce 

príloha č. 2 – Popis systému triedeného zberu 

príloha č. 3 – Návrh plnenia kritérií 

príloha č. 4 – Čestné prehlásenie

dátum zverejnenia 12.03.2021

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky “ detské a a Fitnes ihrisko v obci Chvojnica

príloha č. 1 – výkaz výmer 

príloha č. 2 – čestné vyhlásenie uchádzača

príloha č. 3 – čestné vyhlásenie víťazného uchádzača

príloha č. 4 – Zmluva o Dielo 

príloha č. 5 – projektová dokumentácia

Dátum zverejnenia: 05.05.2021