Výrub stromov – správne konanie ochrany prírody a krajiny

Na základe znenia zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejňovať na internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Správne konanie OcÚCH-57/2021

Dňa 01.03.2021 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks drevín, druh Smrek Obyčajný, rastúce v k. ú. CHvojnica parc. č. KN „C“ 65, Zastavané plochy a nádvoria.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 09.03.2021.
Informácia zverejnená dňa 01.03.2021.

Viac  » 

Správne konanie OcÚCH-191/2019

Dňa 07.10.2019 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 7 ks drevín, druh Smrek Obyčajný, rastúce v k. ú. CHvojnica parc. č. KN „C“ 14/1 a 14/2, Trvalý trávnatý porast.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 15.10.2019.
Informácia zverejnená dňa 07.10.2019.

Viac  » 

Správne konanie OcUCH-52/2019

Dňa 01.03.2019 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks drevín, druh Smrek Obyčajný rastúce v k. ú. Chvojnica parc. č. KN „C“ 1851,  Trvalý trávnatý porast.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 08.01.2019.
Informácia zverejnená dňa 01.03.2019

Viac  » 

Správne konanie č. p. OcÚCH-27/2019

Dňa 30.01.2019 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 81 ks drevín, druh Smrek Obyčajný, a 2ks Borovica rastúce v k. ú. Tužina parc. č. KN „E“ 2946/1, ostatná plocha, KN „E“ 2945/1, Trvalý trávnatý porast, KN „E“ 2821/1 ostatná plocha.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 07.02.2019.
Informácia zverejnená dňa 30.01.2019.

Viac  » 

Správne konanie č.p.:OcÚCH -165/2018

Dňa 03.10.2018 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh Smrek, a 3 ks Breza v k. ú. Chvojnica parc. č. KN „C“ 47, trvalý trávnatý porast a KN „C“ 48, zastavané plochy a nádvoria.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 11.03.2018.
Informácia zverejnená dňa 03.10.2018.

Viac  » 

správne konanie OcÚCH42/2018

Dňa 03.04.2018 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín, druh Čerešňa divá, v k. ú. Tužina parc. č. KN „E“ 1305, Záhrady.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 10.04.2018.
Informácia zverejnená dňa 03.04.2018.

Viac  » 

správne konanie č. OcÚCH-33/2018

Dňa 16.03.2018 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín, druh Jelša, v k. ú. Chvojnica parc. č. KN „C“ 158/14, trvalý trávnatý porast.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 23.03.2018.
Informácia zverejnená dňa 16.03.2018.

Viac  » 

Správne konanie 183/2016

Dňa 06.10.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 8 ks drevín, druh 3ks Lipa, 5 ks smrek, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 18.10.2016.
Informácia zverejnená dňa 06.10.2016.

Viac  » 

Správne konanie 170/2016

Dňa 12.9.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 6 ks drevín, druh 1ks Jelša, 1 ks Jaseň, 4ks starých odumretých stromov, 20m2 náletových krovín, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 22.9.2016.
Informácia zverejnená dňa 12.9.2016.

Viac  » 

Správne konanie 167/2016

Dňa 08.09.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh 2ks Borovica Sosná, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.9.2016.
Informácia zverejnená dňa 8.9.2016.

Viac  » 

Správne konanie 62/2016

Dňa 17.3.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 58 ks drevín, druh 48ks smrek obyčajný 1 ks Agát, 3ks Vŕba rakyta, 1ks Borovica, 1 ks Dub, 1ks Čerešňa, 6ks, Tuja, v k. ú. Tužina.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 24.3.2016.
Informácia zverejnená dňa 17.3.2016.

Viac  » 

Správne konanie 45/2016

Dňa 22.2.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2ks drevín, druh smrek v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 01.03.2016.
Informácia zverejnená dňa 22.2.2016.

Viac  » 

Správne konanie 99/2015

Obec Chvojnica ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný správny orgán, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánusú pomery staveniskadobre známe, upúšťa odmiestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Viac  » 

1 2