Výrub stromov – správne konanie ochrany prírody a krajiny

Na základe znenia zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejňovať na internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Správne konanie 183/2016

Dňa 06.10.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 8 ks drevín, druh 3ks Lipa, 5 ks smrek, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 18.10.2016.
Informácia zverejnená dňa 06.10.2016.

Viac  » 

Správne konanie 170/2016

Dňa 12.9.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 6 ks drevín, druh 1ks Jelša, 1 ks Jaseň, 4ks starých odumretých stromov, 20m2 náletových krovín, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 22.9.2016.
Informácia zverejnená dňa 12.9.2016.

Viac  » 

Správne konanie 167/2016

Dňa 08.09.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh 2ks Borovica Sosná, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.9.2016.
Informácia zverejnená dňa 8.9.2016.

Viac  » 

Správne konanie 62/2016

Dňa 17.3.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 58 ks drevín, druh 48ks smrek obyčajný 1 ks Agát, 3ks Vŕba rakyta, 1ks Borovica, 1 ks Dub, 1ks Čerešňa, 6ks, Tuja, v k. ú. Tužina.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 24.3.2016.
Informácia zverejnená dňa 17.3.2016.

Viac  » 

Správne konanie 45/2016

Dňa 22.2.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2ks drevín, druh smrek v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 01.03.2016.
Informácia zverejnená dňa 22.2.2016.

Viac  » 

Správne konanie 99/2015

Obec Chvojnica ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný správny orgán, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánusú pomery staveniskadobre známe, upúšťa odmiestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Viac  » 

Správne konanie 46/2015

Dňa 24.03.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín, druh smrek a 7 ks drevín, druh Vŕba, 3ks Rakyta v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 30.3.2015.
Informácia zverejnená dňa 24.3.2015.

Viac  » 

Správne konanie 42/2015

Dňa 06.03.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 5 ks drevín, druh Tuja a 1 ks drevín, druh Lipa Malolistá, v k. ú. Tužina.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 13.3.2015.
Informácia zverejnená dňa 6.3.2015.

Viac  » 

Správne konanie 34/2015

ňa 16.2.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks drevín, druh smrek a 1 ks drevín, druh Jedľa, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 26.2.2015.
Informácia zverejnená dňa 17.2.2015.

Viac  » 

Ako triediť odpad

Od 01.01.2016 je zakázané voziť veľkoobjemový odpad /nábytok, šatstvo a i./ do zberných prístreškov, nakoľko tieto budú nahradené veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú pristavené na vopred dohodnutých miestach v obci Chvojnica v dvoch termínoch do roka podľa potreby. Ako triediť odpad v obci Chvojnica sa dočítate na ďalších stranách. V roku 2016 nastali zmeny v triedení odpadu, preto Vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné pokyny o triedení odpadu v našej obci.

Viac  »