Vitajte na stránke obce Chvojnica!

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,
vítam Vás na internetovej stránke obce Chvojnica.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

Erb
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 
Ako triediť odpad?
Od 01.01.2016 je zakázané voziť veľkoobjemový odpad /nábytok, šatstvo a i./ do zberných prístreškov, nakoľko tieto budú nahradené veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú pristavené na vopred dohodnutých miestach v obci Chvojnica v dvoch termínoch do roka podľa potreby. Ako triediť odpad v obci Chvojnica sa dočítate na ďalších stranách. V roku 2016 nastali zmeny v triedení odpadu, preto Vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné pokyny o triedení odpadu v našej obci.
Ďalej...
 
Plán zvozu TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU pre obec Chvojnica od 26.1.2016 do 27.12.2016

 

 26.1.2016 9.2.2016 23.2.2016 8.3.2016  21.3.2016
 5.4.2016
 19.4.2016 3.5.2016 17.5.2016 31.5.2016 14.6.2016 
 28.6.2016
 12.7.2016 26.7.2016  9.8.2016 23.8.2016 6.9.2016 20.9.2016
 4.10.2016 18.10.2016 
 1.11.2016 
 15.11.2016 
 29.11.2016 
 13.12.2016 
 27.12.2016 
     

 

 
Plán zvozu PLASTOV pre obec Chvojnica od 26.7.2016 do 27.12.2016

 26.7.2016 | 30.8.2016 | 27.9.2016 | 25.10.2016 | 29.11.2016 | 27.12.2016
 
Správne konanie

99/2015

Obec Chvojnica ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný správny orgán, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánusú pomery staveniskadobre známe, upúšťa odmiestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

 
Domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť
Domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť