Správne konanie 167/2016

Dňa 08.09.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh 2ks Borovica Sosná, v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.9.2016.
Informácia zverejnená dňa 8.9.2016.