Správne konanie 45/2016

Dňa 22.2.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2ks drevín, druh smrek v k. ú. Chvojnica.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 01.03.2016.
Informácia zverejnená dňa 22.2.2016.