správne konanie č. OcÚCH-33/2018

Dňa 16.03.2018 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín, druh Jelša, v k. ú. Chvojnica parc. č. KN „C“ 158/14, trvalý trávnatý porast.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 23.03.2018.
Informácia zverejnená dňa 16.03.2018.