Správne konanie OcÚCH-57/2021

Dňa 01.03.2021 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks drevín, druh Smrek Obyčajný, rastúce v k. ú. CHvojnica parc. č. KN „C“ 65, Zastavané plochy a nádvoria.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 09.03.2021.
Informácia zverejnená dňa 01.03.2021.