správne konanie OcÚCH42/2018

Dňa 03.04.2018 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín, druh Čerešňa divá, v k. ú. Tužina parc. č. KN „E“ 1305, Záhrady.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 10.04.2018.
Informácia zverejnená dňa 03.04.2018

.