Upozornenie na úhradu daní!!!

Upozornenie

 

Obec Chvojnica ako správca dane upozorňuje občanov, ktorí neuhradili miestne dane – dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,

aby si v čo najkratšom termíne splnili svoju daňovú povinnosť. Uvedené dane je možné uhradiť v pokladni obce Chvojnica alebo poukázať na bankový účet obce.

Upozorňujeme občanov, že v zmysle § 156 ods. 1 zákona č. 563/2009 o správe daní je správca dane povinný z neskorej úhrady miestnych daní vyrubiť úrok z omeškania.

 

                                                                  Obec Chvojnica