Žiadosti a tlačivá

  Stavebná činnosť
Ohlásenie drobných stavieb
Ohlásenie stavebných úprav
Stavebné povolenie žiadosť
Dodatočné stavebné povolenie žiadosť
Predĺženie platnosti stavebného povolenia
Povolenie odstránenia stavby 
Vyhlásenie stavebného dozoru
Vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh
Zmena účelu užívania stavby žiadosť
Vyjadrenie k zámeru stavby ochrana vodných pomerov žiadosť 
Uskutočnenie vodnej stavby studňa žiadosť vydanie povolenia
Vodná stavba návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Súhlas v zmysle §120 stavebného zákona žiadosť
Zriadenie vjazdu žiadosť
Umiestnenie dopravného značenia žiadosť
Vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho fondu žiadosť
  Životné prostredie
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  
Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania_ziadost 
Žiadosť o výrub drevín 
  Sociálne služby
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely konania vo veci odkázanosti na sociálne služby
  Rôzne 
Žiadosť o pridelení súpisného čísla 
  Dane – tlačivá  
Tlačivo Dohoda na podanie spoločného daň. priznania
Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa…
Poučenie k vyplneniu Daňového priznania
Priznanie k dani z nehnuteľnosti