Voľba hlavného kontrolóra obce Chvojnica

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Chvojnica

 Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici uznesením č. 3/2021 zo dňa 31.3.2021 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chvojnici.

  1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 – úplné stredné vzdelanie

  1. ďalšie požiadavky:

– bezúhonnosť

  1. náležitosti písomnej prihlášky:

– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,

– kontaktný údaj (telefón, e-mail a pod.),

– súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

– informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

– profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,

– informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby (t. j. do 17.5.2021 do 14.00 h) na Obecný úrad v Chvojnici na adresu:

Obecný úrad v Chvojnici, Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno.

Otváraním obálok a kontrolou splnenia podmienok kandidátov je poverený starosta obce za prítomnosti členov obecného zastupiteľstva. O výsledku spíše zapisovateľka obecného zastupiteľstva zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.

Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva. Ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa je 37,5 h. Pracovný pomer sa uzatvorí na kratší pracovný čas v súlade s § 49 zákona č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení v rozsahu 4 hodiny týždenne. Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené Obecného zastupiteľstva v Chvojnici č. 3/2021 zo dňa 31.3.2021 nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Branislav Dobrotka

                                                                                                                                                                                                                                       starosta obce